Македонија

Велвием Интернационал ДООЕЛ е со седиште во Скопје. Нашиот тим на искусни телефонски оператори е најважното нешто што ни е потребно за спроведување на нашите работни задачи.

Нашиот тим од искусни телефонски оператори е од витално значење за спроведување успешни интервјуа за вашите истражувања. Заедно со нашите професионални менаџери на проекти, управуваме со вашите проекти како и со процесот на истражување. Менаџерите на проектот се вашето лице за контакт за било какви прашања.

ПРОФ. ДР. ЈОЦО ВЕЛКОВ

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР МАКЕДОНИЈА

Велвием Интернационал е специјализирана агенција за спроведување на квалитативни и квантитативни анкети спроведени со CATI. Во 2003 година Проф. др. Јоцо Велков основаше мала компанија за истражување на пазарот во Македонија. Кога тој ја сфати огромната и растечка побарувачка за телефонски истражувања, одлучи да го вертикализира бизнисот и да ја претвори компанијата во агенција за теренска работа за анкети спроведени со CATI. Проф. др. Велков започна да ја развива компанијата со позитивна цел – денес, Велвием Интернационал работи на меѓународно ниво и е најстарата компаника од ваков карактер и дејност и истата е во постојан раст. Велвием Интернационал денес работи со повеќе тимови во  во Скопје како и надвор. По долгогодишно специјализирање, Велвием Интернационал гарантира не само висок квалитет и транспарентност, туку и директни врски со клиентите, се со цел да оствари целосно и перфектно истражување согласно потребите и барањата на клиентите.

Викторија Велкова

General Manager

Дипломираше на Универзитетот Св. Кирил и Методиј како преведувач и толкувач на англиски и германски јазик.

По завршувањето на средното училиште во Македонија, таа си постави цел да отпатува и претстојува во Обединетото Кралство, каде полека, но сигурно се искачи на скалите на успехот во последните 13 години. Нејзиното искуство се движи од работење како асистент менаџер до координатор за вработување и асистент на сметки за врвни компании до нејзината сегашна позиција како генерален менаџер.

Таа е високо-енергетски амбициозна професионална личност со нераскинлив фокус и доверба при испорачување и подобрување на искуствата на клиентот и кон клиентот. Нејзината постојана страст за развој на својот тим заедно со силни мотивациски и лидерски вештини резултираше во зголемување на целокупното задоволство на вработените и клиентите, додека самоуверено му помагаше на управниот одбор и компанијата за постигнување на долгорочните цели.

Емилија и Викторија силно веруваат во тоа дека

„Со довербата доаѓа визија, визија за управување со проекти и раводење со луѓе“.

Emily Tarundzioska

General Manager

Graduated from the University of Sts. Cyril and Methodius as a Translator and interpreter in English and German languages.

After finishing Secondary school in Macedonia, she set herself on a journey of a lifetime in the United Kingdom, where she moved up the leader of success slowly but surely in the last 13 years. Her experience ranges from working as an Assistant Manager to Recruitment Coordinator and an Account Assistant for a top notch companies to her current position as a General Manager.

She is a high-energy ambitious professional with an unrelenting focus and confidence on delivering and improving the client and customer experience. Her never ending passion for developing her team coupled with strong motivational and leadership skills have resulted in increased overall employee and client satisfaction while confidently assisting the Board in reaching long-term goals.

Emilija and Viktorija are strong believers that

„With confidence comes a vision, a vision of how to manage projects and lead people“.

Дали ние се јавивме?

Вашиот телефонски екран покажува дека еден од нашите броеви се обидел да ве достигне неколку пати.

Велвием Интернационал ДООЕЛ спроведува телефонски истражувања на национално и меѓународно ниво за различни клиенти. За репрезентативни истражувања, вашиот телефонски број е избран и повикан со употреба на математички случаен процес. Може да се случи да се изберат броеви кои не се наведени во телефонскиот именик, ниту на Интернет. Имаме само телефонски број при рака; без какви било дополнителни информации. Вашето учество е, се разбира, доброволно.

Од 01.07.2009 година, институтите за истражување се обврзани да го прикажат бројот на повикувачот на телефон кога повикуваат за истражување на пазарот. Лицата што се повикуваат можат тогаш, дури и ако повикот не е остварен – на пр. поради отсуство – да го утврдат идентитетот на институтот за истражување што се јавил или се јавува во врска со спроведувањето на телефонско интервју за целите на истражување на пазарот и социјално истражување.

Ние ви гарантираме дека Ве контактиравме со единствена цел за истражување на пазарот и социјално истражување и дека можноста за било каква намера да Ви биде продавано нешто по телефон, апсолутно не доаѓа предвид.